Informacje dot. sakramentu bierzmowania

1. Świadek do Bierzmowania:
Warunki, jakim powinien odpowiadać świadek bierzmowania (na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego) [por. kan. 893]
1. Jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców.
2. Ukończył 16 lat.
3. Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (tzn. np. uczestniczy co niedzielę we Mszy św., korzysta regularnie z Sakramentów- szczególnie Spowiedzi, żyje w małżeństwie sakramentalnym)
4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.
5. Zaleca się, by chrzestny był świadkiem bierzmowania.
6. Powinien podczas uroczystości być w stanie łaski uświęcającej tzn. móc przyjąć Komunię św.

2. Imię do Bierzmowania:
Imię do Bierzmowania WG. Synodu Archidiecezji Poznańskiej z 2008r. Statuty p. 530: Zachęca się, aby Bierzmowany pozostał przy imieniu chrzcielnym. Może jednak przybrać sobie imię świętego lub błogosławionego, którego PRAGNIE NAŚLADOWAĆ w swoim życiu.

3. Świadectwo Chrztu św.:
CHRZEST BYŁ W NASZEJ PARAFII LUB KOMUNIA ŚW.
– dostarczyć Kartkę ze swoim imieniem oraz nazwiskiem + data urodzenia i chrztu, jeśli pamiętacie

CHRZEST BYŁ W INNEJ PARAFII NIŻ NASZA
– Trzeba udać się do Biura Parafialnego tam, gdzie byliście ochrzczeni i o takie świadectwo poprosić. Osoby, które nie dostarczą nie będą mogły przystąpić do sakramentu Bierzmowania!

4. ZAKRES ROZMOWY DUSZPASTERSKIEJ
– mały katechizm
– świadectwo katechety o uczęszczaniu na lekcję religii
– prezentacja imienia do Bierzmowania i KONKRETNE uzasadnienie, w czym dany święty jest dla mnie wzorem i jak chcę go naśladować
-dostarczenie imienia i nazwiska świadka do Bierzmowania
– dostarczenie świadectwa Chrztu (jeżeli Chrzest lub Komunia były w innej Parafii niż nasza)
– znajomość treści katechez ze spotkań formacyjnych
– rozmowa o karcie życia duchowego