Przed rozmową duszpasterską

SPRAWY FORMALNE:
Na rozmowę przynosimy ze sobą:
– uzupełnione materiały z grup formacyjnych w skoroszycie
– kartę życia duchowego
zaświadczenie od katechety ze szkoły
– świadectwo Chrztu św.
JEŚLI CHRZEST BYŁ W NASZEJ PARAFII
– Kartkę ze swoim imieniem oraz nazwiskiem + data urodzenia i chrztu, jeśli pamiętacie

JEŚLI CHRZEST BYŁ W INNEJ PARAFII NIŻ NASZA
– Trzeba udać się do Biura Parafialnego tam, gdzie byliście ochrzczeni i o takie świadectwo poprosić. Osoby, które go nie dostarczą nie będą mogły przystąpić do sakramentu Bierzmowania!
– dane świadka do Bierzmowania:

Warunki, jakim powinien odpowiadać świadek bierzmowania (na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego) [por. kan. 893]
1. Jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców.
2. Ukończył 16 lat.
3. Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (tzn. np. uczestniczy co niedzielę we Mszy św., korzysta regularnie z Sakramentów- szczególnie Spowiedzi, i/lub żyje w małżeństwie sakramentalnym)
4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.
5. Zaleca się, by chrzestny był świadkiem bierzmowania.
6. Powinien podczas uroczystości być w stanie łaski uświęcającej tzn. móc przyjąć Komunię św.

NA SPOTKANIE PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ROZMOWY:
– na temat życia duchowego i modlitwy
– o treści katechez i małego katechizmu (Ojcze nasz, Wierzę w Boga, Dekalog, 7 sakramentów, 7 darów Ducha św., 7 grzechów głównych, główne prawdy wiary i warunki dobrej Spowiedzi św.) http://www.wspolnota.e.pl/maly_katechizm.html
– o świętym Patronie Imię do Bierzmowania wg Synodu Archidiecezji Poznańskiej z 2008r. Statuty p. 530: Zachęca się, aby Bierzmowany pozostał przy imieniu chrzcielnym. Może jednak przybrać sobie imię świętego lub błogosławionego, którego PRAGNIE NAŚLADOWAĆ w swoim życiu.
Bez DZIWACTW! Jeżeli wybierasz dodatkowego Patrona, opowiedz KIM ON BYŁ, oraz uzasadnij W CZYM CHCESZ GO NAŚLADOWAĆ.